EN
秀姑巒阿美語
Mi maan ci fafoy no lotok?
山豬在做什麼?
作者 | 蔡孟軒
賽考利克泰雅語
lhani baq mtayak sa rgyax
山中的廚師
作者 | Yumin
太魯閣語
Bowyak
山豬
作者 | sawa
西群卑南語
kemakuda na vavuy
山豬在做什麼
作者 | 孫秋香
都達賽德克語
Wawa hmuya ka boyak?
山豬在做什麼
作者 | Kumu Tapas
東排灣語
anema kudakudain ni vuvuy
山豬在做什麼
作者 | kayi
萬大泰雅語
cel hunco' ka barok nanahi'?
山豬在做什麼
作者 | Yuma
太魯閣語
Nii hmuya ka bowyak?
山豬在做什麼?
作者 | rubaw
海岸阿美語
fofoy
作者 | maggie
卡群布農語
malqama'aq qa vanis
山豬在作什麼?
作者 | sai
萬大泰雅語
cel hunco' ka baṟok nanahi’?
山豬在做什麼?
作者 | Yuma
北排灣語
作者 | 阿然然
郡群布農語
kamaz a vanis a kusia libuscia
山豬去森林做甚麼
作者 | 小芳
秀姑巒阿美語
mimaan ko fafoy no lotok
山豬在做什麼
作者 | Sally
海岸阿美語
kacaw
去打獵
作者 | 美鳳姐
秀姑巒阿美語
mi maan kora fafoy?
山豬在做什麼?
作者 | osay
馬蘭阿美語
mimaanay ko fafuy
山豬在做什麼
作者 | amis
秀姑巒阿美語
mimaan ko fafuy?
山豬在做甚麼 ?
作者 | 含娜
太魯閣語
gaga hmuya ka bowyak
山豬在做甚麼
作者 | micirasi
海岸阿美語
mimanay kora fafoy no lotok
山豬在做什麼
作者 | akim
南排灣語
kemudakuda vavui
山豬在做什麼
作者 | 阿登
德鹿谷賽德克語
Ga hmuya ka bowyaq kiya
山豬在幹啥
作者 | 小黑
宜蘭澤敖利泰雅語
biyoh na musa inu
山豬去哪裡
作者 | 人仁
賽考利克泰雅語
mqas balay byok
山豬很快樂
作者 | 李美女
賽考利克泰雅語
cyux mtkatri qu kacing la
山豬迷路了
作者 | 李美女
賽考利克泰雅語
hmswa' wayan rgyax biya qani ?
山豬為何去森林?
作者 | Yawi‧Hayung
西群卑南語
kekuda na vavuy.
山豬在做什麼
作者 | 小榕
南勢阿美語
作者 | judy
南勢阿美語
miman kina rotoay babuy
山豬在做什麼
作者 | judy
海岸阿美語
tala lotok kako
我去林場
作者 | 巴尼風
萬大泰雅語
cel hunco' ka baṟok nanahi'
山豬在做什麼
作者 | Temu
卡群布農語
isaq a vanis
山豬在哪裡
作者 | 莉娜
西群卑南語
vavuy
山豬
作者 | jimy
馬蘭阿美語
sa'opo no kilakilangan
森林中的聚會
作者 |
德固達雅賽德克語
Gaga hmuwa ka boyaq?
山豬在做什麼?
作者 | Pering Walis
南排灣語
vavui
山豬
作者 | 呢呢
西群卑南語
makakuza na vavuy?
山豬在作什麼?
作者 | jimy
西群卑南語
makakuza na vavuy.
山豬今天去森林裡要做麼呢?
作者 | jimy
西群卑南語
makakuza na vavuy?
山豬在作什麼?
作者 | jimy
南排灣語
vavui
山豬
作者 | 呢呢
德固達雅賽德克語
Ga mhuwa ka boyaq
那山豬在做什麼?
作者 | 文龍
建和卑南語
makakuda na vavuy?
山豬在做什麼?
作者 | 洪燕
德固達雅賽德克語
mphuwa boyak ga?
那山豬要做什麼?
作者 | pering
北排灣語
tjucuavuwa urikjemutja a vavui a makatju
山豬在做甚麼
作者 | Veneng
巒群布農語
BABU
山豬
作者 | 我是布農族
巒群布農語
malkama-aq ka vanis
山豬在做什麼
作者 | mingaz
海岸阿美語
ni manay kola fafoy
山豬在做什麼
作者 | halo
南排灣語
vavui
山豬
作者 | 呢霓
巒群布農語
BaBu
山豬
作者 | 我是布農族
建和卑南語
makuda na vavi?
山豬在做什麼?
作者 | yuyu
太魯閣語
wada hmuya ka Bowyah nii?
山豬在做什麼?
作者 | Awi
郡群布農語
Babu babu na kuisa kasu?
山豬你要去哪裡?
作者 | 全曉玉
邵語
wazish numa sa kalawan qa
山豬在做什麼
作者 | 105繪本邵語
德固達雅賽德克語
Gaga hmuwa ka boyak nii.
山豬在做什麼
作者 | ak
邵語
客家語
山豬在做什麼
作者 | 悅之
南王卑南語
kemakakuda na babuy
山豬在做什麼
卡那卡那富語
neni kamanʉnga vavuru
山豬在做什麼
雅美語
ikongo na vazey no kois
山豬在做什麼
作者 | 席萳 Rosa
北排灣語
kemudakuda azua a vavuy?
山豬在做什麼
海岸阿美語
作者 | 高銘鴻
巒群布農語
malkama-aq a vanis ?
山豬做什麼 ?
作者 | niun
太魯閣語
ga hmuya ka bowyak hug?
山豬在做甚麼呢?
作者 | sowmaw
鄒語
cuma na isi hioa to fuzu
山豬在做什麼
作者 | 105繪本鄒語
太魯閣語
Gaga hmuya ka bowyak
山豬在做什麼
霧台魯凱語
watumatumane ka babui
山豬在做什麼
賽夏語
waliSan mampowa' ka kano'
山豬在做什麼
賽考利克泰雅語
nanu cyux pcyawgun Bzyoq qnhyun
山豬在做什麼
郡群布農語
Mapikuabin Babu-vanis
山豬在做什麼
德固達雅賽德克語
Ga Hmuwa Boyak?
山豬在做什麼
海岸阿美語
Mimaan ko fafoy no lotok
山豬在做什麼
拉阿魯哇語
taiaraisa alʉmʉhlʉna
山豬在做什麼
撒奇萊雅語
mihica ku kyumah saw?
山豬在做什麼
噶瑪蘭語
qemuni babuy na naung
山豬在做什麼