EN
海岸阿美語
Mikotod ci Omawan mi'adop.
跟著伍茂去打獵
海岸阿美語
O ngoyos no tata'akay a foting koni
大魚的嘴巴
海岸阿美語
Lemed ni takola
青蛙的惡夢
海岸阿美語
Moraraw to lalan ko siri
迷路的山羊
海岸阿美語
Micanoy ci Siyaw-pu
盪鞦韆的小布
海岸阿美語
Mama no rarokoh
海龜的爸爸
海岸阿美語
Mimaan ko fafoy no lotok
山豬在做什麼
海岸阿美語
Talapala komaen anocila
明天去野餐
海岸阿美語
Malasang ko fafoy no lotok
酒醉的山豬
海岸阿美語
Masadak to ko fo'is
星星出來了