EN
鄒語
sayungu ho pasuya yuyuso uhne vahx ho smoa yoskx. maitan'e.
sayungu和 pasya今天 一起去溪裡刺魚.
作者 | yokeoasu
鄒語
maitan'e nxthx uhne vahx ho sma yoskx.
今天憶起去溪邊刺魚.
作者 | yokeoasu