EN
德路固語
Sngul Umaw musa tmcamac
跟著伍茂去打獵
作者 | 姑目.荅芭絲
德路固語
Mqaras sntrngan qbsuran snaw
哥哥的婚禮
作者 | 姑目.荅芭絲
德路固語
Quwaq huling paru
大狗的嘴巴
作者 | 姑目.荅芭絲
德路固語
Smkuxul qhuni ka laqi qrijil
愛樹的小女孩
作者 | 姑目.荅芭絲
德路固語
Quwaq paru qsurux
大魚的嘴巴
作者 | 姑目.荅芭絲
德路固語
Rngsux paru
大洪水
作者 | 姑目.荅芭絲