EN
德鹿谷賽德克語
Ndaan alang qnlangan gsilung tghunac
南島的故事
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
alang sdsudu
垃圾島
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Musa pkjiyax nganguc ka kusun
明天去野餐
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Kmpriyux smalu ciying
基因改造
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Tnhjilan srayux
搬家的青蛙
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Bowyak smkuxul rmisuh
愛畫畫的豬
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Seejiq kmsrabang
貪心的人
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Mtduwa ku tminun ka yaku?
我可以織布嗎?
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Gaya tmsamac
打獵的儀式
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Ima wada meeguy balungda?
誰偷了我的蛋
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Smriyu ka idas da
星星出來了
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Knbarux urung sbirac ka rqnux
鹿借兔角
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Seejiq kmpraan
大巨人
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Quwaq paru huling
大狗的嘴巴
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Mqaras sntrngan qbsuran snaw
哥哥的婚禮
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Embiyax su hug?
嗨!你好
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Awi msdoday
盪鞦韆的Awi
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Ima ka wada mowut bunga?
誰偷了地瓜?
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Maa psaqic
變成獨角仙
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Tama kuluk
海龜的爸爸
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Bowyak bsukan
酒醉的山豬
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Snegul Umaw musa tmsamac
跟著伍茂去打獵
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Quwaq huling paru
大狗的嘴巴
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Smkuxul qhuni ka laqi qrijil
愛樹的小女孩
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Quwaq paru qsurux
大魚的嘴巴
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Rngsux paru
大洪水
作者 | 姑目.荅芭絲