EN
德鹿谷賽德克語
Uyas ta uyas ta wa
來唱我們的歌吧
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Ndaan alang qnlangan gsilung tghunac
南島的故事
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Maa psaqic
變成獨角仙
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Bowyak smkuxul rmisuh
愛畫畫的豬
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Biyax meuyas patas
知識的力量
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
alang sdsudu
垃圾島
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Musa pkjiyax nganguc ka kusun
明天去野餐
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Kmpriyux smalu ciying
基因改造
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Tnhjilan srayux
搬家的青蛙
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Seejiq kmsrabang
貪心的人
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Mtduwa ku tminun ka yaku?
我可以織布嗎?
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Gaya tmsamac
打獵的儀式
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Ima wada meeguy balungda?
誰偷了我的蛋
作者 | 姑目.荅芭絲
德鹿谷賽德克語
Quwaq paru huling
大狗的嘴巴
作者 | 姑目.荅芭絲