EN
資料讀取中請稍後...
情境
I pilisinan nu niyaru’ u nipipalita nu pasubanaay tu micudaday.
在部落裡舉行豐年祭時,老師問學生說。
x
x
問題回報