EN
"分享影片"與"管理影片"需要先登入
歌謠篇的頻道>澤敖利泰雅語
歌謠篇 澤敖利泰雅語 01Uwas na hnayang biru kay na Tayan 泰雅族語字母的聲音《伴唱篇》
語言: 泰雅族 - 澤敖利泰雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 澤敖利泰雅語 01Uwas na hnayang biru kay na Tayan 泰雅族語字母的聲音《傳唱篇》
語言: 泰雅族 - 澤敖利泰雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 澤敖利泰雅語 02Huway ta kwara 我們全都感謝《伴唱篇》
語言: 泰雅族 - 澤敖利泰雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 澤敖利泰雅語 02Huway ta kwara 我們全都感謝《傳唱篇》
語言: 泰雅族 - 澤敖利泰雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 澤敖利泰雅語 03Uwah mgluw mani 來一同吃飯《伴唱篇》
語言: 泰雅族 - 澤敖利泰雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 澤敖利泰雅語 03Uwah mgluw mani 來一同吃飯《傳唱篇》
語言: 泰雅族 - 澤敖利泰雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 澤敖利泰雅語 04Ima lalu su 你叫什麼名字《伴唱篇》
語言: 泰雅族 - 澤敖利泰雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 澤敖利泰雅語 04Ima lalu su 你叫什麼名字《傳唱篇》
語言: 泰雅族 - 澤敖利泰雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 澤敖利泰雅語 05Uutux takay 一隻青蛙《伴唱篇》
語言: 泰雅族 - 澤敖利泰雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
歌謠篇 澤敖利泰雅語 05Uutux takay 一隻青蛙《傳唱篇》
語言: 泰雅族 - 澤敖利泰雅語
字幕類型: 族語與中文字幕
影片類型:音樂
1/4