EN
推薦
語發中心
wawa點點樂 歌謠
掛圖 歌謠
司馬庫斯泰雅爾學校
尋找母親失落的臀鈴
全正文校長編輯
最新
語言|無選定語言
01-名詞教學
作者|教學模組
O maan kinian? O waco^ kinian. O maan kinian? O foting kinian. O maan kinian? O ’ayam kinian. O maan kinian? O ’alilis kinian. Pina^ ko wa’ay niira? ira ko wa’ay niira tosa^. Pina^ ko wa’ay niira? Ira ko wa’ay niira sepat. Pina^ ko wa’ay niira? Awaay ko wa’ay niira. Ira ko wa’ay niira tosa^. Ira ko wa’ay niira sepat. Awaay ko wa’ay niira.
語言|太魯閣語
Mniq sapah uqun
作者|Iming Yuci
Manu ka uqun su hug ?
語言|無選定語言
03-用途
作者|教學模組
Maefer ciira haw? Hay, o maeferay ciira. Caay, caay ka efer ciira. Maefer ko waco^ haw? Caay, caay ka efer ko waco^. Maefer ko kiloma’ay a ’ayam haw? Caay, caay ka efer ko kiloma’ay a ’ayam. Maefer ko ’alilis haw? Hay, maefer ko ’alilis. Maefer ko foting haw?
語言|無選定語言
02-特徵
作者|教學模組
Ira ko wa’ay niira haw? Hay, ira ko wa’ay niira sepat. Awaay, awaay ko wa’ay niira. Pina^ ko wa’ay no waco^? Sepat ko wa’ay no waco^. Pina^ ko wa’ay no ’ayam? Tosa^ ko wa’ay no ’ayam. Pina^ ko wa’ay no ’alilis? Tosa^ ko wa’ay no ’alilis. Pina^ ko wa’ay no foting?
語言|無選定語言
06-問句
作者|教學模組
Icowaay ko pawli^? Icowaay ko mami’? Icowaay ko fonga^? Icowaay ko kiyafes? Icowaay ko tafayar? Icowaay ko damdam?
語言|無選定語言
05-問答練習
作者|教學模組
O pawli^ kinian haw? Hay, o pawli^ kinian. Caay, caay ka o pawli^ kinian. O mami’ kinian haw? Hay, o mami’ kinian. Caay, caay ka o mami’ kinian. O fonga^ kinian haw? Hay, o fonga^ kinian. Caay, caay ka o fonga^ kinian. O kiyafes kinian haw?
語言|無選定語言
04-問句、肯定句及否定句
作者|教學模組
O pawli^ kinian haw? Hay, o pawli^ kinian. O mami’ kinian haw? Hay, o mami’ kinian. O mami’ kinian haw? Caay, caay ka o mami’ kinian. O fonga^ kinian. O fonga^ kinian haw? Hay, o fonga^ kinian. O kiyafes kinian haw? Caay, caay ka o kiyafes kinian. O mami’ kinian.
語言|無選定語言
01-名詞學習
作者|教學模組
O maan kinian? O pawli^ kinian. O mami’ kinian. O fonga^ kinian. O kiyafes kinian. O tafayar kinian. O damdam kinian. O maan kinian? O pawli^ kinian. O maan kinian? O mami’ kinian. O maan kinian? O fonga^ kinian.
語言|無選定語言
06-問句
作者|教學模組
Icowaay ko ’alilis? Icowaay ko ’ayam? Icowaay ko foting? Icowaay ko waco^? Icowaay ko fafoy no lotok? Icowaay ko siri^?
語言|無選定語言
04-問句、肯定句及否定句
作者|教學模組
O ’ayam kinian haw? Hay, o ’ayam kinian. O ’alilis kinian haw? Hay, o ’alilis kinian. O fafoy no lotok kinian haw? Caay, caay ka o fafoy no lotok kinian. O waco^ kinian. O waco^ kinian haw? Caay, caay ka o waco^ kinian. O foting kinian. O foting kinian haw? Caay, caay ka o foting kinian. O ’ayam kinian.
語言|無選定語言
05-問答練習
作者|教學模組
O foting kinian haw? Hay, o foting kinian. Caay, caay ka o foting kinian. O ’alilis kinian haw? Hay, o ’alilis kinian. Caay, caay ka o ’alilis kinian. O waco^ kinian haw? Hay, o waco^ kinian. Caay, caay ka o waco^ kinian. O ’ayam kinian haw?
語言|無選定語言
01-名詞學習
作者|教學模組
O maan kinian? O fafoy no lotok kinian. O waco^ kinian. O foting kinian. O ’ayam kinian. O ’alilis kinian. O siri^ kinian.