EN
ngayo to meoi no yoskʉ
大魚的嘴巴
方言 | 鄒語   作者 | 105繪本鄒語