Kohtingay
ko
wa’ay
no
fafoy.

The pig’s feet are black.
Kohtingay
ko
mata
no
lawal.

The squirrel’s eyes are black.
Kaliyalaway
ko
wa’ay
no
’ayam.

The chicken’s feet are yellow.
Kaliyalaway
ko
satekek
no
’alilis.

The eagle’s beak is yellow.
Kahngangay
ko
hemot
no
lotong.

The monkey’s butt is red.
kahngangay
ko
sema
no
lotong.

The monkey’s tongue is red.
Kangdaway
ko
fanoh
no
’ayam.

The bird’s feathers are green.
kangdaway
ko
papah
no
kilang.

The leaves are green.
langdaway
ko
wikol
no
foting.

The fish tail is blue.
langdaway
ko
sapikpik
no
’adipangpang.

The butterfly’s wings are blue.