O
nano
pinapinaay
misa’opoan
to
kasafinacadan
a
patireng
ko
kitakit
no
Taywan
.

Taiwan is a country comprising many ethnic groups.
O
nano
pinapinaay
no
katayalan
misa’opoan
a
miwasil
ko
ceng-fo
.

Government is an organization comprising many institutions.
O
nano
pinapinaay
no
fafahiyan
misa’opoan
a
katayalan
koni
.

This is an institution comprising lots of girls.
O
nano
pinapinaay
no
fafahiyan
misa’opoan
a
kitakit
koni.

This is a country comprising lots of girls.
O
nano
pinapinaay
a
misa’opoan
a
kitakit
koni.

This is a country comprising lots of islands.
O
nano
pinapinaay
a
lakaw
misa’opoan
a
kanatal
kora.

That is an island comprising lots of trash.
O
nano
pinapinaay
a
kitakit
misa’opo
a
makaketo
kora.

That is a league comprising lots of countries.
O
nano
pinapinaay
a
wawa
misa’opoan
a
miwasil
kora.

That is an organization comprising lots of kids.