Sa
tata’ak
tata’ak
sa
ko
’orad.

It rains more and more.
Sa
adihay
adihay
sa
ko
nanom
no
’alo.

The streams are getting more and more water.
’Oning
’oning
saan
ko
nanom
no
’alo.

The streams are getting dirtier and dirtier.
Sa
takaraw
takaraw
sa
ko
nanom.

The water is getting higher and higher.
Sa
poener
poener
sa
ko
nanom.

The water is getting lower and lower.
Sa
faedet
faedet
sa
ko
romi’ad.

The weather is getting hotter and hotter.
Sa
sienaw
sienaw
sa
ko
romi’ad.

The weather is getting colder and colder.
Sa
tata’ak
tata’ak
sa
ko
cidal.

The sun is getting hotter and hotter.
Sa
takaraw
takaraw
sa
ko
lengaw
no
kilang.

The tree grows higher and higher.
Sa
adihay
adihay
sa
ko
lengaw
no
kilang.

The trees grow more and more.
Sa
adihay
adihay
sa
ko
lengaw
no
hana.

The flowers grow more and more.
Sa
kahngan
kahngan sa
ko
papah.

The leaves are getting redder and redder.