Adihay
ko
mimingay
mahangango’ay
a
papah
manengneng
no
siri.

The goat sees a lot of small, tender leaves.
Manengneng
to
no
kolong
ko
tata’akay
a
cascas.

Manengneng
to
ako
ko
adihayay
a
laka’.

I see a lot of maple leaves.
Manengneng to
no
safa
fafahiyan
ko
adihayay
a
lingko.

Younger Sister sees a lot of apples.
Manengneng
to
no
kaka
fa’inayan
ko
adihayay
a
fo’is.

Elder Brother sees a lot of stars.
Manengneng
to
no
fafoy
no
lotok
ko
adihayay
a
sinafel.

The wild boar sees a lot of dishes.