Mi’adop
anini
romi’ad
ci
Omaw.

Omaw goes hunting today.
O
tatayra
mi’adop
anini
romi’ad
kako.

I go hunting today.
O
tatayra
mi’adop
kiso
anini
a
romi’ad.

You go hunting today.
O
tatayra
mi’adop
cingra
anini
a
romi’ad.

He goes hunting today.
O
tatayra
i
’alo
kako
anini
a
romi’ad.

I go to the riverside today.
O
tatayra
i
’alo
kiso
anini
a
romi’ad.

You go to the riverside today.
O
tatayra
i
’alo
cingra
anini
a
romi’ad.

He goes to the riverside today.