Mahecad
o
kilang
ko
fokes
nira.

His hair is like a tree.
Mahecad
o
fo’is
ko
mata
nira.

His eye is like a star.
Mahecad
o
lotok
ko
ngoso’
nira.

His nose is like a mountain.
Mahecad
o
papah
no
kilang
ko
tanginga
nira.

His ear is like a leaf.
Mahecad
o
hana
ko
tanginga
nira.

His mouth is like a flower.
Mahecad
o
tapangan
no
kilang
ko
kamay
wa’ay
nira.

His hand and foot are like tree trunks.
Mahecad
o
tapangan
no
kilang
ko
kamay
wa’ay
ni
Omaw.

Omaw’s hand and foot are like tree trunks.
Mahecad
o
tapangan
no
kilang
ko
kamay
wa’ay
ako.

My hand and foot are like tree trunks.
Mahecad
o
’asisiw
ko
fokes
nira.

His hair is like straw.