O
fokes
ni
Omaw
koni.

This is Omaw’s hair.
O
ngoso’
ni
Omaw
koni.

This is Omaw’s nose.
O
mata
ni
Omaw
koni.

This is Omaw’s eye.
O
tanginga
ni
Omaw
koni.

This is Omaw’s ear.
Ci
Omaw
koni.

This is Omaw.
O
tanginga
koni.

This is an ear.
O
tanginga
iso
koni.

This is your ear.
O
tanginga
ako
koni.

This is my ear.
O
tanginga
nira
kora.

This is his ear.
O
ngoyos
ni
Omaw
koni.

This is Omaw’s mouth.
O
kamay
ato
wa’ay
ni
Omaw
koni.

These are Omaw’s hand and foot.
O
kamay
ato
wa’ay
iso
koni.

These are your hand and foot.
O
ngoyos
nira
kora.

That is his mouth.