Caayay
ko
kawil
no
lalal
koraan?

Isn’t that a handgrip of a small hoe?
Caayay
ko
wikol
no
waco
koraan?

Isn’t that a tail of a dog?
Caayay ko wikol
no
posi
koraan?

That’s not a cat’s tail?
Caayay
ko
sapikpik
no
’alilis
koraan?

Aren’t those an eagle’s wings?
Caayay
ko
ngoyos
no
waco
koraan?

That’s not a dog’s mouth?
Caayay
ko
papah
no
kilang
koraan?

Isn’t that a leaf of a tree?
Caayay
ko
kamay
iso
koraan?

Isn’t that your hand?
Caayay
ko
kamay
ako
konian?

Isn’t this my hand?
Caayay
ko
kamay
nira
koraan?

Isn’t that his hand?
Caayay
ko
waco
ako
konian?

Isn’t this my dog?
Caayay
ko
waco
iso
koraan?

Isn’t that your dog?
Caayay
ko
waco
nira
koraan?

Isn’t that his dog?