O
kawili
a
kamay
ko
sapitekol
nira
to
mali
.

He throws the ball with his left hand.
O
kawili
a
kamay
ko
sapitekol
ako
to
mali
.

O
kawili
a
kamay
ko
sapitekol
ni
Karo
to
mali
.

bo:ong throws the ball with his left hand.
O
kawili
a
kamay
ko
sapitekol
nangra
to
mali
.

They throw the ball with their left hand.
Saheto
o
kawili
a
kamay
ko
sapitekol
ako
ato
ci
mama
to
mali
.

My father and I both throw the ball with our left hands.
Saheto
o
kawili
a
kamay
ko
sapitekol
ningra
ato
fafahiyan
a
kaka
to
mali
.

He and my sister both throw the ball with their left hands.
Miala
to
langa
cingra
micapet
to
mali
.

He catches the ball with a basket.
O
kawili
a
kamay
ko
sapicapet
nira
to
mali
.

He catches the ball with his left hand.
O
kawili
a
kamay
ko
sapicapet
ako
to
mali
.

I catch the ball with my left hand.
O
fongoh
ko
sapicada
ni
kaka
to
mali
.

My brother catches the ball with his head.
O
kafong
ko
sapicapet
nangra
to
mali
.

They catch the ball with the bed sheet.