Sa
cikafer
sa
cingra
,
saka
caay
ka’araw
no
tamdaw
ko
cepi’
nira

He wears trousers and his thighs are not seen by people.
Sa
ciriko’
sa
cingra
,
saka
awa
ma’araw
ko
doka’
no
tatirengan
nira
.

He wears clothes, and the wound on him is not seen by people.
Tada
miming
ko
soni
no
karomadiw
nira
,
saka
awaay
ko
pakatengilay
to
niradiwan
nira
.

He sings very softly, and the song he sings is not heard.
Tomireng
itiaw
ko
wawa
nira
,
caay
kaiyof
no
fali
.

His child stands there without being blown over by the wind.
Maro’
i
tiraw
ko
wawa
nira
,
caay
ka
pacedet
no
nanom
.

His child sits there and is not burned by the hot water.
I
loma’
ko
wawa
nira
,
saka
caayay
kapa’orad
cingra
.

His child is at home and is not exposed to the rain.
I
lidong
no
kilang
ko
paliding
nira
,
saka
caayay
kapacidal
.

His car is under the shade of a tree and is not exposed to the sun.
Caayay
pasowal
to
tao
ci
Panay
to
demak
nira
,
orasaka
awa
ko
mafana’ay
a
tamdaw
to
demak
nira
.

Panay doesn’t tell anyone about her private matters, so no one knows them.