Matawal
to
no
mako
ko
ngangan
nira
.

I forgot his name.
Caay
katawal
no
mako
ko
ngangan
nira
.

I never forget his name.
Matawal
to
no
’alomanay
ko
ngangan
nira
.

His name has been forgotten by everyone.
Mapasowalay
to
no
mako
ci
ina
to
pakayraay
i
demak
ni
Lekal
.

I have told Mom about Lekal.
Caay
kasowal
no
mako
ci
ina
to
pakayraay
i
demak
ni
Lekal
.

I have not told Mom about Lekal.
Mafokil
kako
somowal
ci
inaan
to
pakayraay
i
demak
ni
Lekal
.

I won’t tell Mom about Lekal.
Samaanen
a
mirepet
to
’adipangpang
mafana’
kako
.

I know how to catch butterflies.
Samaanen
a
paloma
to
hana
mafana’
kako
.

I know how to grow flowers.
Samaanen
a
mirepet
to
’adipangpang
mafokil
kako
.

I don’t know how to catch butterflies.
Samaanen
a
paloma
to
hana
mafokil
kako
.

I don’t know how to grow flowers.
Samaanen
a
romadiw
kora
radiw
mafana’
kako
.

I know how to sing that song.
Samaanen
a
romadiw
kora
radiw
mafokil
kako
.

I don’t know how to sing that song.