O
lotok
niyam.

我們的山。
O
loma’
niyam.

我們的家。
O
paliding
niyam.

我們的車。
O
pitilidan
niyam.

我們的學校。