Ati
macacora’
kita!

我們來打架吧!
Ati
komaen
to
kita
to
hemay!

我們來吃飯吧!
Ati
romadiw
kita!

我們來唱歌吧!
Ati
masakero
kita!

我們來跳舞吧!
Ati
misalama
kita!

我們來玩耍吧!
Ati
mafoti’
to
kita!

我們來睡覺吧!
Ati
mahaholol;
kita!

我們來聊天吧!
Oli
kakomaen
to
kamo!

你們去吃飯吧!
Oli
kasakero
to
kamo!

你們去跳舞吧!
Oli
katayra
to
misalama!

你們去玩耍吧!