Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
ci
Omas.

Omas要去森林裡打獵。
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
ci
mama.

爸爸要去森林裡打獵。
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
ci
kaka.

哥哥要去森林裡打獵。
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
ci
safa.

弟弟要去森林裡打獵。
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
kako.

我要去森林裡打獵。
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
kiso.

你要去森林裡打獵嗎?
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
cingra.

他要去森林裡打獵。
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
kami.

我們要去森林裡打獵。
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
kamo?

你們要去森林裡打獵嗎?
Tayra
i
kilakilangan
mi’adop
cangra.

他們要去森林裡打獵。
Tala’alo
patiked
ci
Omas.

Omas要去河邊釣魚。
Tala’alo
patiked
ci
kaka.

哥哥要去河邊釣魚。
Tala’alo
patiked
ci
safa.

弟弟要去河邊釣魚。
Tala’alo
patiked
kako.

我要去河邊釣魚。
Tala’alo
patiked
kiso?

你要去河邊釣魚嗎?
Tala’alo
patiked
cingra.

他要去河邊釣魚。
Tala’alo
patiked
kami.

我們要去河邊釣魚。
Tala’alo
patiked
kamo?

你們要去河邊釣魚嗎?
Tala’alo
patiked
cangra.

他們要去河邊釣魚。
Talapitilidan
misa’osi
ci
Omas.

Umas要去學校讀書。
Talapitilidan
misa’osi
ci
kaka.

哥哥要去學校讀書。
Talapitilidan
misa’osi
ci
kaka.

姊姊要去學校讀書。
Talapitilidan
misa’osi
ci
safa.

弟弟要去學校讀書。
Talapitilidan
misa’osi
ci
safa.

妹妹要去學校讀書。
Talapitilidan
misa’osi
kako.

我要去學校讀書。