O
maan
ko
sapi’aca
nira
to
heci
no
losay?

他用甚麼來買水果?
O
nima
a
payso
ko
sapi’aca
ningra?

他用誰的錢來買水果?
O
maan
ko
sapifoting
ni
Mayaw?

Mayaw用甚麼來捕魚?
O
maan
ko
a
alaen
ni
Mayaw
to
salil
no
tireng?

Mayaw用自己的網子來捕甚麼?
O
maan
ko
sapikemo
ni
Kacaw
to
lawal?

Kacaw用甚麼來打飛鼠?
O
maan
ko
kakemoen
ni
Kacaw
to
sapi’adop
a
kowang?

Kacaw用獵槍來打甚麼?
O
nima
a
paliding
ko
sapicolo’
ni
mama
to
heci
no
losay?

爸爸用誰的車子來運送水果?
O
maan
ko
micolo’an
ni
mama
to
no
tireng
a
paliding?

爸爸用自己的車子來運送甚麼?