Matiya
o
caracar
kafangcal
ko
fafahiyan
a
safa
.

妹妹就像百合花一樣美麗。
Matiya
o
folad
kafangcal
ko
fafahiyan
a
safa
.

妹妹就像月亮一樣美麗。
Matiya
o
cidal
ko
kadihko
cingra
.

他就像太陽一樣溫暖。
Matiya
o
folad
kalikat
ko
mata
no
fafahiyan
a
safa
.

妹妹的眼睛就像月亮一樣明亮。
Matiya
o
folad
kafangcal
ko
mata
iso.
.

你的眼睛就像月亮一樣美麗。
Matiya
o
’oner
kaki’etec
ko
kamay
nira
.

他的手就像蛇一樣冰冷。
Matiya
o
’oner
kaki’etec
ko
wa’ay
nira
.

他的腳就像蛇一樣冰冷。