Makana’ay
no
ceng-fo
ko
nilongocan
nira.

他的請求被政府拒絕。
Makanaay
to
no
ceng-fo
ko
nilongocan
nira.

政府拒絕了他的請求。
O
loma’
nira
mapa’aca
to
ni
faki.

叔叔賣了他的房子。
Mapa’aca
to
ni
faki
ko
loma’
nira.

他的房子被叔叔賣了。
Makera
no
waco
ko
kadikoan
no
takolil.

兔子的巢穴被狗發現。
O
kadikoan
no
takolil
makera
to
no
waco.

狗發現了兔子的巢穴。
Mapalolol
to
no
tawki
ko
tinnaw
nira.

他的電腦被老闆修好了。
O
tinnaw
nira
mapalolol
to
no
tawki.

老闆修好了他的電腦。
Makari’ang
to
no
faliyos
ko
’ariri
no
niyaro’.

部落的穀倉被颱風吹垮了。
O
’ariri
no
niyaro’
makari’ang
to
no
faliyos.

颱風吹垮了部落的穀倉。