Caayay
pakatama
koya
siri
toya
kolong.

山羊找不到牛。
Caayay
pakatama
to
sapinokay
a
lalan
koya
siri.

山羊找不到回家的路。
Caayay
pakatama
kako
to
kafang.

我找不到書包。
Caayay
pakatama
ci
inaan
ko
safa
fafahiyan.

妹妹找不到媽媽。
Caayay
pakatama
to
kakaenen
ko
’alilis.

老鷹找不到食物。
Caayay
pakatama
ci
inaan
ko
safa
fa’inayan.

媽媽找不到弟弟。
Caayay
pakatama
to
faroro
ci
mama.

爸爸找不到竹簍。