O
mama
ako
koni.

這是我的爸爸。
O
wina
ako
koni.

這是我的媽媽。
O
safa
fa’inayan
ako
kora.

那是我的弟弟。
O
safa
fafahiyan
ako
kora.

那是我的妹妹。
O
kaka
fa’inayan
ako
cingra.

他是我的哥哥。
O
kaka
fafahiyan
ako
cingra.

他是我的姊姊。
O
ama
nira
koni.

這是他的奶奶。
O
akong
nira
koni.

這是他的爺爺。
O
faki
iso
kora.

那是你的叔叔。
O
fai
iso
kora.

那是你的阿姨。