Manengneng
to
nira
ko
mangcel.

他看見了山羌。
Manengneng
to
nira
ko
kolong.

他看見了牛。
Manengneng
to
nira
ko
takola’.

他看見了青蛙。
Manengneng
to
nira
ko
’ayam.

他看見了鳥。
Manengneng
to
nira
ko
waco.

他看見了狗。
Manengneng
to
nira
ko
tomay.

他看見了熊。
Manengneng
to
no
fafoy
no
lotok
ko
waco.

山豬看見了狗。
Manengneng
to
iso
ko
waco.

你看見了狗。
Manengneng
to
ako
ko
waco.

我看見了狗。
Manengneng
to
ako
kiso.

我看見了你。
Manengneng
to
ako
cingra.

我看見了他。
Manengneng
to
iso
kako.

你看見了我。
Manengneng
to
iso
cingra.

你看見了他。
Manengneng
to
nira
kako.

他看見了我。
Manengneng
to
nira
kiso.

他看見了你。