Mahecad
o
kilang
ko
fokes
nira.

他的頭髮像樹。
Mahecad
o
fo’is
ko
mata
nira.

他的眼睛像星星。
Mahecad
o
lotok
ko
ngoso’
nira.

他的鼻子像山。
Mahecad
o
papah
no
kilang
ko
tanginga
nira.

他的耳朵像樹葉。
Mahecad
o
hana
ko
tanginga
nira.

他的嘴巴像花朵。
Mahecad
o
tapangan
no
kilang
ko
kamay
wa’ay
nira.

他的手腳像樹幹。
Mahecad
o
tapangan
no
kilang
ko
kamay
wa’ay
ni
Omaw.

Omaw的手腳像樹幹。
Mahecad
o
tapangan
no
kilang
ko
kamay
wa’ay
ako.

我的手腳像樹幹。
Mahecad
o
’asisiw
ko
fokes
nira.

你的頭髮像稻草。