Kao
kamay
ko
sapikarkar
to
konga
.

請用手挖地瓜!
Kao
’alapit
ko
sakakomaen
to
hemay
.

請用筷子吃飯!
Aka
kao
kamay
ko
sakakomaen
to
hemay
.

請不要用手吃飯!
Kao
papah
no
lawilaw
ko
sapitafo
tora
titi
!

請用姑婆芋的葉子包那豬肉!
Aka
kao
lofoc
no
suka
ko
sapiparo
to
titi
!

請不要用塑膠袋裝豬肉!
Kao
tolic
no
’aol
ko
sapiwikwik
to
faroro
!

請用竹子編背簍!
Kao
faroro
ko
piparoan
tora
lawal
!

請用背簍裝那飛鼠!
Kao
no
’aol
a
satakid
ko
sapinanom
!

請用竹杯喝水!
Aka
kao
pawtepin
ko
piparoan
to
nanom
!

請不要用寶特瓶裝水!
Kao
sakiteloc
a
suna
ko
nitayalan
toni
a
demak
!

請為後代子孫做這事情!
Kao
sakinotireng
ko
nitayalan
toni
a
demak
!

請為自己做這事情!