Ira
ko
cecay
a
waco
iraw
.

那裡有一隻狗。
Ira
ko
tatosa
a
waco
iraw
.

那裡有兩隻狗。
Ira
ko
tatolo
a
waco
iraw
.

那裡有三隻狗。
Ira
ko
sasepat
a
waco
iraw
.

那裡有四隻狗。
Ira
ko
lalima
a
waco
iraw
.

那裡有五隻狗。
Ira
ko
aenem
a
waco
iraw
.

那裡有六隻狗。
Ira
ko
papito
a
waco
iraw
.

那裡有七隻狗。
Ira
ko
fafalo
a
waco
iraw
.

那裡有八隻狗。
Ira
ko
sasiwa
a
waco
iraw
.

那裡有九隻狗。
Ira
ko
mamoetep
a
waco
iraw
.

那裡有十隻狗。
Ira
ko
tosa
polo’
a
waco
iraw
.

那裡有二十隻狗。
Ira
ko
cecay
so’ot
a
waco
iraw
.

那裡有一百隻狗。
Adihay
ko
waco
iraw
.

那裡有很多狗。