Ira
ko
cecay
a
tamdaw
iraw
.

那裡有一個人。
Ira
ko
tatosa
a
tamdaw
iraw
.

那裡有兩個人。
Ira
ko
tatolo
a
tamdaw
iraw
.

那裡有三個人。
Ira
ko
sasepat
a
tamdaw
iraw
.

那裡有四個人。
Ira
ko
lalima
a
tamdaw
iraw
.

那裡有五個人。
Ira
ko
aenem
a
tamdaw
iraw
.

那裡有六個人。
Ira
ko
papito
a
tamdaw
iraw
.

那裡有七個人。
Ira
ko
fafalo
a
tamdaw
iraw
.

那裡有八個人。
Ira
ko
sasiwa
a
tamdaw
iraw
.

那裡有九個人。
Ira
ko
mamoetep
a
tamdaw
iraw
.

那裡有十個人。
Ira
ko
tosa
polo’
a
tamdaw
iraw
.

那裡有二十個人。
Ira
ko
cecay
so’ot
a
tamdaw
iraw
.

那裡有一百個人。
’Aloman
ko
tamdaw
iraw
.

那裡有很多人。