Awa
to
ko
kasoling
no
otofay
.

摩托車沒有油了。
Awa
to
ko
kasoling
no
tosiya
.

汽車沒有油了。
Awa
to
ko
simal
no
demi’
.

廚房沒有油了。
Awa
to
ko
payso
ako
.

我沒有錢了。
Awa
to
ko
payso
nira
.

他沒有錢了。
Awa
to
ko
payso
iso
?

你沒有錢了嗎?
Awa
to
ko
payso
ni
mama
.

爸爸沒有錢了。
Awa
to
ko
payso
ni
Calaw
.

Calaw沒有錢了。
Awa
to
ko
payso
no
singsi
.

老師沒有錢了。