Maolah
mikicacidal
ko
fidac.

蚌殼喜歡曬太陽。
Maolah
mikicacidal
i
tongroh
no
fakloh
ko
fidac.

蚌殼喜歡在石頭上曬太陽。
Maolah
tala’alo
ko
safa
fa’inayan.

弟弟喜歡去河邊。
Maolah
tala’alo
patiked
ko
safa
fa’inayan.

弟弟喜歡去河邊釣魚。
Maolah
talariyar
cingra.

他喜歡去海邊。
Maolah
midangoy
cingra.

他喜歡游泳。
Maolah
talariyar
midangoy
cingra.

他喜歡去海邊游泳。
Maolah
tala’alo
midohdoh
to
titi
cingra.

他喜歡在溪邊烤肉。
Maolah
i
lotok
romadiw
cingra.

他喜歡在山上唱歌。
Maolah
talakongyin
comikay
kako.

我喜歡去公園跑步。
Maolah
talapitilidan
mimali
kako.

我喜歡去學校打球。