Tata
pasadaken
no
mita
kora
wawa
!

我們來救出那小孩吧!
Tata
padengen
no
mita
ko
namal
!

我們來把火熄滅吧!
Tata
milesi’
kita
to
nanom
!

我們來潑水吧!
Ati
masa’opo
kita
!

我們來聚會吧!
paliyasen
kako
mamilesi’
to
nanom
!

讓我來潑水吧!
Paliyasen
kako
mamipadeng
to
namal
!

讓我來把火熄滅吧!
Paliyasen
kako
mamipasadak
tora
wawa
!

讓我來救出那小孩吧!