Matawal
to
no
mako
ko
ngangan
nira
.

我忘記他的名字了。
Caay
katawal
no
mako
ko
ngangan
nira
.

我沒忘記他的名字。
Matawal
to
no
’alomanay
ko
ngangan
nira
.

他的名字已經被大家忘記了。
Mapasowalay
to
no
mako
ci
ina
to
pakayraay
i
demak
ni
Lekal
.

我告訴過媽媽關於Lekal的事。
Caay
kasowal
no
mako
ci
ina
to
pakayraay
i
demak
ni
Lekal
.

我沒告訴媽媽關於Lekal的事。
Mafokil
kako
somowal
ci
inaan
to
pakayraay
i
demak
ni
Lekal
.

我不會告訴媽媽關於Lekal的事。
Samaanen
a
mirepet
to
’adipangpang
mafana’
kako
.

我知道怎麼捉蝴蝶。
Samaanen
a
paloma
to
hana
mafana’
kako
.

我知道怎麼種花。
Samaanen
a
mirepet
to
’adipangpang
mafokil
kako
.

我不知道怎麼捉蝴蝶。
Samaanen
a
paloma
to
hana
mafokil
kako
.

我不知道怎麼種花。
Samaanen
a
romadiw
kora
radiw
mafana’
kako
.

我知道怎麼唱那首歌。
Samaanen
a
romadiw
kora
radiw
mafokil
kako
.

我不知道怎麼唱那首歌。